Matthias Klei - That's how he rolls

26/10/2016

Photo: Matthias Klei in front of a graffiti; Copyright: Matthias Klei

© Matthias Klei

Photo: Matthias Klei drives with a companion on a wheelchair sled through a snow landscape; Copyright: Matthias Klei

Matthias Klei wants to travel the world; © Matthias Klei